W ramach bloga nie jet świadczone doradztwo ani nie są udzielane jakichkolwiek rekomendacje w zakresie prezentowanej w niej tematyki w tym dotyczące określonego postępowania wobec instrumentów finansowych, w ujęciu wynikającym w szczególności z ustawy z dnia 29  lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 z późn. zm.). Redakcja Finansowego Kubka Kawy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie artykułów lub informacji zawartych na stronach bloga.

Finansowy Kubek Kawy

     © Copyright  2019

Finansowy Kubek Kawy

Jak dobierać lukratywne spółki do portfela dywidendowego część 1

Finansoy Kubek Kawy,blog finansowy
20 listopada 2019

<< FINANSOWY KUBEK KAWY

<< FINANSOWY KUBEK KAWY

<< FINANSOWY KUBEK KAWY

< FINANSOWY KUBEK KAWY

< FINANSOWY KUBEK KAWY

Gdy większość giełdowych indeksów świeci na czerwono, a na rynku trudno znaleźć spółki, które rokują solidny i pewny wzrost coraz większą popularnością cieszą się strategie bazujące na inwestowaniu w akcje spółek regularnie dzielących się zyskami z inwestorami, czyli tzw. strategie dywidendowe.

Teoretycznie mamy bowiem szansę zarobić dwa razy: na wzroście kursu akcji spółki i na wypłacanej przez nią dywidendzie.

 

Dywidenda to nic innego jak część rocznego zysku netto firmy przeznaczona do wypłaty dla posiadaczy akcji danej spółki. Siłą rzeczy dywidendy wypłacane są dopiero po zakończeniu roku obrachunkowego, jeżeli mówimy o dywidendach 2019 mamy na myśli wypłaty z zysków wypracowanych w roku 2018. A nawet wcześniej. Zdarza się bowiem niekiedy, że spółki decydują się przeznaczyć na wypłaty dla swoich akcjonariuszy także kwoty z niepodzielonego zysku z lat wcześniejszych, co może doprowadzić do sytuacji, że kwota przeznaczona na dywidendę jest nawet wyższa niż zysk z ostatniego roku.

 

Od rekomendacji do głosowania

O wysokości dywidendy jaką wypłaci dana spółka decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. To czy należy spodziewać wypłat często zapisane jest w długofalowej strategii danej spółki np. firma może zakładać, że w latach 2015-20 na wypłaty dla inwestorów będzie przeznaczać co najmniej połowę rocznego zysku, albo że w związku z planami ekspansji i dynamicznego rozwoju przez kilka lat nie będzie wypłacać jej wcale.

 

Zwykle głosowanie akcjonariuszy co do dywidendy, poprzedzone jest rekomendacją zarządu co do zasadności wypłaty i jej ewentualnej wielkości. Bo kto, jeśli nie zarząd spółki ma wiedzieć, czy firmę stać na wypłaty i ile pieniędzy może na ten cel przeznaczyć. Najistotniejszymi danymi branymi pod uwagę przy podejmowaniu takiej decyzji jest wynik finansowy (zysk/strata) spółki oraz plany rozwoju. Dywidenda wypłacana jest zazwyczaj przez spółki o ugruntowanej pozycji, które prowadzą stabilny biznes i generują zyski od kilku okresów. Inaczej wygląda sytuacja w spółkach rozwijających się, które zazwyczaj wolą przeznaczyć wypracowany w danym roku zysk na kolejne inwestycje i rozwój prowadzonej przez siebie działalności.

 

Podatek i korekta kursu

Niestety, podobnie jak inne zyski z rynków kapitałowych, czy to z akcji czy z lokat bankowych, dywidenda obłożona jest tzw. podatkiem Belki, w wysokości 19 procent. Zostanie on potrącony przez biuro maklerskie w momencie wypłaty dywidendy.

 

Drugim ważnym szczegółem, często pomijanym przez inwestorów, przy planowaniu zakupu akcji z myślą o dywidendzie jest odcięcia prawa do dywidendy od ceny akcji. Oznacza to nic innego jak korektę kursu o wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję. Przykładowo, gdy spółka, której akcje są warte 100 zł przyzna prawa do dywidendy w wysokości 10 zł na jedną akcję, to wówczas kurs odniesienia na kolejną sesję będzie wynosił 90 zł.

 

 

< FINANSOWY KUBEK KAWY